Alpaki można kupować, ale tylko te zdrowe. Najlepiej od sprawdzonych hodowców

LT
Hodowla alpak zyskuje coraz szersze grono zainteresowanych. Co warto wiedzieć o tych zwierzętach przed ich zakupem? Na pytania Czytelniczki w sprawie hodowli alpak odpowiada Główny Inspektorat Weterynarii.

1) Czy kupując alpakę poza Polską muszę uzyskać potwierdzenie, że to zwierzę jest zdrowe? Jeśli tak, to w jaki sposób, jeśli nie, to dlaczego?

Alpaki są ssakami parzystokopytnymi z rodziny wielbłądowatych. Przywóz zwierząt kopytnych do UE, w tym także do Polski został uregulowany w przepisach UE. Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierząt kopytnych zawarte zostały w rozporządzeniu Komisji (UE) NR 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiającym wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przesyłki zawierające zwierzęta kopytne wprowadzane są do Unii jedynie wówczas, gdy spełniają następujące warunki:

  • pochodzą z krajów trzecich, ich terytoriów lub części, wymienionych w kolumnach 1, 2 i 3 tabeli określonej w załączniku I część 1, dla których istnieje wzór świadectwa weterynaryjnego, odpowiadający danej przesyłce, wymieniony w kolumnie 4 tabeli w załączniku I część 1;
  • posiadają stosowne świadectwo weterynaryjne, sporządzone zgodnie z odpowiednim wzorem świadectwa weterynaryjnego, ustanowionym w załączniku I cześć 2, uwzględniające szczególne warunki wskazane w kolumnie 6 tabeli w części 1 tego załącznika, wypełnione i podpisane przez urzędowego lekarza weterynarii kraju trzeciego wywozu;
  • spełniają wymogi ustanowione w świadectwie weterynaryjnym, o którym mowa w lit. b), w tym:

I dodatkowe gwarancje określone w tym świadectwie, o ile wskazano w kolumnie 5 tabeli w załączniku I część 1;
II wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące certyfikacji weterynaryjnej, które państwo członkowskie przeznaczenia może nałożyć zgodnie z unijnym prawem weterynaryjnym i które są uwzględnione w świadectwie.

Każda przesyłka zawierająca alpaki wprowadzana do Polski w ramach handlu wewnątrzunijnego jest zaopatrywana w świadectwo zdrowia wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii w kraju pochodzenia (wysyłki) zwierząt.

W świadectwie zdrowia urzędowy lekarz weterynarii zaświadcza, iż alpaki spełniają wymagania wynikające z artykułu 6 ust. 2 dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG tj. alpaki muszą pochodzić z gospodarstwa urzędowo wolnego od gruźlicy i urzędowo wolnego od brucelozy lub muszą pochodzić z gospodarstwa, w którym nie notowano przypadków brucelozy oraz gruźlicy w ciągu 42 dni poprzedzających załadunek zwierząt i w którym alpaki poddane były, w ciągu 30 dni poprzedzających załadunek, testom z wynikami negatywnymi na gruźlicę i brucelozę.

Alpaki można kupować, ale tylko te zdrowe. Najlepiej od sprawdzonych hodowców

Ponadto, przed wysyłką alpaki są poddawane badaniu klinicznemu. W świadectwie zdrowia urzędowy lekarz weterynarii musi zaświadczyć, iż alpaki podczas przedmiotowego badania nie wykazywały żadnych klinicznych objawów jakiejkolwiek choroby, na którą są podatne.

Każda przesyłka zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego przywożona z krajów trzecich podlega weterynaryjnej kontroli granicznej w zatwierdzonym posterunku kontroli na granicy zewnętrznej UE. Wykaz takich posterunków we wszystkich krajach członkowskich UE publikowany jest w Decyzji Komisji Nr 821/2009 z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz. Urz. L 296 z 12.11.2009 z późn. zm.). Kontrola ta polega na kontroli dokumentów (świadectwa zdrowia, inne dokumenty towarzyszące przesyłce), tożsamości (kontroli zgodności stanu faktycznego z dokumentacją), i fizycznej (badanie kliniczne i dobrostanu w przypadku zwierząt, pobieranie prób do badań). Wszystkie etapy kontroli zostały opisane w prawodawstwie UE - dyrektywa Nr Rady 91/496 z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG i stosowane są we wszystkich krajach członkowskich w sposób jednolity. Procedury kontroli produktów i zwierząt określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590 z późn. zm.), która stanowi implementację prawa Unii Europejskiej w tym zakresie.

Każda kontrola rejestrowana jest także w systemie TRACES, opracowanym i administrowanym przez służby Komisji Europejskiej, który umożliwia prześledzenie drogi przesyłki i jej identyfikację a także sporządzanie statystyk i przekazywanie powiadomień za pomocą systemu RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) o niebezpiecznych produktach i paszach. W przypadku zwierząt wystosowanie powiadomienia RASFF jest możliwe w przypadku zwierząt rzeźnych.

Alpaki można kupować, ale tylko te zdrowe. Najlepiej od sprawdzonych hodowców

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie przez granicznego lekarza weterynarii weterynaryjnej kontroli zwierząt jest dokument CVED A - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) NR 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzającym dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących zwierząt wwożonych do Wspólnoty pochodzących z krajów trzecich (Dz. Urz. L 49 z 19.2.2004 z późn. zm.).

2) Czy to prawda, że Unia Europejska nakazała nam w 2016 roku umieścić alpaki na liście zwierząt gospodarskich, hodowlanych? Czy tak się stało?

Przepisy unijne, o które Pani pyta to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt.

Ww. rozporządzenie dotyczy jedynie takich gatunków jak bydło, świnie, owce, kozy i koniowate. Wpisanie alpak na listę zwierząt hodowlanych nie wynikało zatem z przepisów unijnych w tym zakresie. Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów do ustawy o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich, alpaki zostały wpisane do projektu tej ustawy zgodnie z postulatami hodowców alpak (link do strony: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r61504195681460,Projekt-ustawy-o-organizacji-hodowli-i-rozrodzie-zwierzat-gospodarskich.html). Szczegółowe informacje w tym zakresie powinien udzielić Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdyż on jest organem odpowiedzialnym za prace legislacyjne w tym zakresie.

Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - bip.kprm.gov.pl

3) Czy alpaki mogą przenosić gruźlicę bydła?

Tak. Alpaki mogą być zakażone prątkami Mycobacterium bovis wywołującymi gruźlicę u bydła. Mogą również stanowić źródło zakażenia M.bovis dla bydła, a także dla ludzi.

Gruźlica wywołana Mycobacterium bovis, niezależnie od gatunku zwierzęcia, u którego wystąpiła, w tym u alpak, podlega obowiązkowi monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy organy Inspekcji Weterynaryjnej prowadzą system zbierania, przechowywania, analizowania, przetwarzania danych i przekazywania informacji dotyczących występowania m.in. podlegających obowiązkowi monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych (wykaz w załączniku 5 do ww. ustawy). Podmioty świadczące usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej oraz zakłady higieny weterynaryjnej i inne laboratoria w rozumieniu przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej przekazują Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii m.in. comiesięczną informację o chorobach odzwierzęcych i odzwierzęcych czynnikach chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania, w tym informację o wystąpieniu gruźlicy wywołanej przez M.bovis.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, iż M.bovis ma potencjał zoonotyczny, wystąpienie gruźlicy wywołanej ww. prątkiem, w tym także u alpak, musi być zgłoszone niezwłocznie do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (art. 51 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy).

Alpaki można kupować, ale tylko te zdrowe. Najlepiej od sprawdzonych hodowców

4) Jaki jest nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad alpakami w Polsce?

W ramach nadzoru nad przemieszczaniem alpak na terytorium Unii Europejskiej, Państwa Członkowskie mają obowiązek dokonywać powiadomień o organizowanych przesyłkach zwierząt poprzez wprowadzenie odpowiedniego świadectwa zdrowia do systemu informatycznego TRACES (Trade Control and Expert System). W momencie zatwierdzenia świadectwa zdrowia, system automatycznie powiadamia o przesyłce właściwe władze weterynaryjne, sprawujące nadzór nad miejscem przeznaczenia przesyłki. W przypadku zaistnienia potrzeby prześledzenia przesyłek alpak przemieszczanych z lub do Państwa Członkowskiego, władze właściwe mają dostęp do świadectw zdrowia wprowadzonych do systemu TRACES, w zakresie dotyczącym przesyłek przemieszczanych przez terytorium danego państwa.

Kontrola weterynaryjna w handlu alpakami jest to kontrola wykonywana w ramach nadzoru nad obrotem zwierzętami pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - czyli w ramach wspólnego rynku.

W ramach handlu przeprowadzane są następujące kontrole:

a) kontrole przed wysyłką przeprowadzane w gospodarstwie – 100% przesyłek zwierząt podlega kontroli;
b) kontrole niedyskryminujące po przyjeździe zwierząt do miejsca przeznaczenia – Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza miesięcznie kontrole 5% przesyłek żywych zwierząt, których miejscem przeznaczenia jest obszar danego powiatu, a które zostały wysłane z innych państw członkowskich. Wybór przesyłek dokonywany jest na podstawie analizy ryzyka. Analiza ta powinna obejmować w szczególności liczbę stwierdzonych nieprawidłowości oraz państwa pochodzenia zwierząt. Liczba wytypowanych do kontroli przesyłek jest określana szacunkowo na podstawie średniej liczby przesyłek zwierząt wprowadzanych na teren powiatu każdego miesiąca.

Ziemia polskich rolników warta miliony

Wideo

Materiał oryginalny: Alpaki można kupować, ale tylko te zdrowe. Najlepiej od sprawdzonych hodowców - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie