SPIS ROLNY 2020 Ile zarobi rachmistrz spisowy? Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym. Kto może być rachmistrzem? 1.10.2019

Arkadiusz Krystek
Arkadiusz Krystek
Zaktualizowano 
Powierzchnia gospodarstwa rolnego[lista][*]gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym [*]zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania [*]łąk trwałych [*]łąk trwałych wyłączonych z produkcji [*]pastwisk trwałych[*]pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu [*]pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji [*]upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny [*]poplonów[*]plantacji o krótkiej rotacji[*]szkółek drzew i krzewów owocowych ogółem [*]szkółek drzew i krzewów ozdobnych ogółem [*]szkółek drzew leśnych do celów handlowych ogółem [/lista] Pogłowie zwierząt gospodarskich [lista][*]byczków poniżej 1 roku [*]jałówek poniżej 1 roku,[*]warchlaków o wadze 20–50 kg [*]loch prośnych [*]loch prośnych po raz pierwszy [*]loch pozostałych (nieprośnych i luźnych)[*]loszek hodowlanych (nigdy nie krytych)[*]knurów rozpłodowych[*]świń przeznaczonych do uboju o wadze 50 kg i powyżej (tuczników)[*]maciorek owczych użytkowanych w kierunku mlecznym[*]maciorek owczych użytkowanych w kierunkach innych niż mleczny [*]jagniąt [*]samic kóz użytkowanych do produkcji mleka [*]koni ogółem [*]koni w wieku 3 lat i powyżej [*]kur niosek do produkcji jaj konsumpcyjnych[*]kur niosek do produkcji jaj wylęgowych [*]samic zwierząt futerkowych [*]chów i hodowla ryb [*]powierzchnia stawów[*]powierzchnia innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb[*]objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb[*]gatunki ryb[/lista]Liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym[lista][*]ciągników według mocy silnika[*]ładowarek teleskopowych według mocy silnika[*]kombajnów zbożowych[*]silosokombajnów[*]kombajnów ziemniaczanych[*]kombajnów buraczanych[*]kombajnów do zbioru owoców [*]siewników [*]agregatów uprawowych [*]kosiarek [*]rozrzutników obornika [*]wozów asenizacyjnych [*]opryskiwaczy polowych [*]opryskiwaczy sadowniczych [*]niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin [*]rozsiewaczy nawozów [*]sadzarek do ziemniaków [*]ładowaczy ciągnikowych [*]kopaczek do ziemniaków [*]pras zbierających[*]przyczep zbierających [*]urządzeń wykorzystujących sygnał GPS [*]robotów udojowych[/lista] pixabay
Ile zarobi rachmistrz za spisanie rolnika? Praca rachmistrza przy spisie rolnym w 2020 roku. Premier Mateusz Morawiecki skierował do Sejmu projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. Dokument, który trafił do parlamentu na początku lipca 2019 roku opisuje zakres, formę i tryb przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 roku.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy. - Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi - czytamy w projekcie ustawy o spisie rolnym.

Praca dla rachmistrzów spisujących rolników

Spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Trzy formy spisu

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
 • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego
 • bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego

Powszechny spis rolny w 2020 roku

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu – zapisano w projekcie ustawy.

Organizacja prac spisowych

Przeprowadzeniem spisu rolnego kieruje prezes Głównego Urzędu Statystycznego – jako Generalny Komisarz Spisowy. Jego zastępcami są dyrektor Centralnego Biura Spisowego oraz osoby wyznaczone przez Generalnego Komisarza Spisowego.

W województwie pracami spisowymi kieruje wojewoda – jako wojewódzki komisarz spisowy. Jego zastępcą jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego.

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Kto może być rachmistrzem terenowym?

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich
 • zamieszkałych w danej gminy
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Kandydaci na rachmistrzów powszechnego spisu rolnego przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem

Kandydaci przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy o liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Ile będzie można zarobić na spisywaniu rolników?

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego – proponowane przepisy – określają jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.
W przypadku rachmistrza telefonicznego dodatek spisowy jest ustalany:

 • jako iloczyn stawki 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych
 • jako iloczyn stawki 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawiania bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych

Spis rolny ma kosztować prawie ćwierć miliona złotych. Wydatki na jego organizację i przeprowadzenie podzielono na trzy lata:

 • 2019 – 68 mln zł
 • 2020 – 170 mln zł
 • 2021 – 5 mln zł

CZYTAJ INNE ARTYKUŁY

Wykaz danych zbieranych w spisie rolnym

Dane osób fizycznych będących użytkownikami gospodarstw rolnych

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data urodzenia
 • płeć
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • adres do korespondencji
 • siedziba gospodarstwa rolnego
 • współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień
 • przestrzennych
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)

Dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będących użytkownikami gospodarstw rolnych

 • nazwa
 • numer identyfikacyjny REGON
 • adres siedziby podmiotu
 • siedziba gospodarstwa rolnego
 • współrzędne geograficzne gospodarstwa rolnego w obowiązującym układzie odniesień
 • przestrzennych
 • numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • adres poczty elektronicznej (e-mail)

Informacje dotyczące gospodarstwa rolnego

 • sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych
 • zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne
 • gospodarstwa domowego
 • udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu
 • prowadzenia działalności rolniczej
 • prowadzenia działalności pozarolniczej
 • pracy najemnej
 • emerytury i renty
 • innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą

Powierzchnia gospodarstwa rolnego

 • gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym
 • zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania
 • łąk trwałych
 • łąk trwałych wyłączonych z produkcji
 • pastwisk trwałych
 • pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu
 • pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji
 • upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny
 • poplonów
 • plantacji o krótkiej rotacji
 • szkółek drzew i krzewów owocowych ogółem
 • szkółek drzew i krzewów ozdobnych ogółem
 • szkółek drzew leśnych do celów handlowych ogółem

Pogłowie zwierząt gospodarskich

 • byczków poniżej 1 roku
 • jałówek poniżej 1 roku,
 • warchlaków o wadze 20–50 kg
 • loch prośnych
 • loch prośnych po raz pierwszy
 • loch pozostałych (nieprośnych i luźnych)
 • loszek hodowlanych (nigdy nie krytych)
 • knurów rozpłodowych
 • świń przeznaczonych do uboju o wadze 50 kg i powyżej (tuczników)
 • maciorek owczych użytkowanych w kierunku mlecznym
 • maciorek owczych użytkowanych w kierunkach innych niż mleczny
 • jagniąt
 • samic kóz użytkowanych do produkcji mleka
 • koni ogółem
 • koni w wieku 3 lat i powyżej
 • kur niosek do produkcji jaj konsumpcyjnych
 • kur niosek do produkcji jaj wylęgowych
 • samic zwierząt futerkowych
 • chów i hodowla ryb
 • powierzchnia stawów
 • powierzchnia innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb
 • objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb
 • gatunki ryb

Liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym

 • ciągników według mocy silnika
 • ładowarek teleskopowych według mocy silnika
 • kombajnów zbożowych
 • silosokombajnów
 • kombajnów ziemniaczanych
 • kombajnów buraczanych
 • kombajnów do zbioru owoców
 • siewników
 • agregatów uprawowych
 • kosiarek
 • rozrzutników obornika
 • wozów asenizacyjnych
 • opryskiwaczy polowych
 • opryskiwaczy sadowniczych
 • niestandardowych urządzeń do zabiegów ochrony roślin
 • rozsiewaczy nawozów
 • sadzarek do ziemniaków
 • ładowaczy ciągnikowych
 • kopaczek do ziemniaków
 • pras zbierających
 • przyczep zbierających
 • urządzeń wykorzystujących sygnał GPS
 • robotów udojowych

Pracujący w gospodarstwie rolnym

w przypadku gospodarstw indywidualnych

 • zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
 • łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem
 • ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem
 • nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 czerwca 2020 r.

w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej

 • ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem
 • nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi w przeliczeniu na ośmiogodzinny dzień pracy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 czerwca
 • 2020 r.

Inne dane, m.in.:

 • zużycie nawozów mineralnych
 • powierzchnia nawożona nawozami wapniowymi
 • powierzchnia nawożona nawozami naturalnymi
 • zużycie nawozów naturalnych
 • liczba zabiegów środkami ochrony roślin
 • samoocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin
 • liczba, powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarskich w gospodarstwie
 • rolnym:
 • obór
 • chlewni,
 • kurników
 • silosów: zbożowych, paszowych, na kiszonki,
 • sortowni i przechowalni,
 • kopców ziemnych
 • stodół

CZYTAJ INNE ARTYKUŁY

Wideo

Materiał oryginalny: SPIS ROLNY 2020 Ile zarobi rachmistrz spisowy? Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym. Kto może być rachmistrzem? 1.10.2019 - Dziennik Łódzki

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 12

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Po co taka Szczegółowych $

C
Credo
6 lipca, 21:42, Gość:

Niech się wezmą za tych co żyją z ugody nic nie robiąc cały rok w oczekiwaniu na dotację! Nie mówię tu o prawdziwych rolnikach którzy sieją, zbierają i zarabiają tylko o nieudacznikach życiowych którzy na tych łąkach nic nie są w stanie wypaść tylko sobie za darmowe pieniądze z UE!

Co ty bredzisz,błąd jest w tym że polityką UE zlikwidowali małych gospodarzy którzy produkowali zdrową ekologiczną żywnością a wy hadziaje nachapaliscie po kilkaset ha, walicie chemię bo nie wyrabiacie, niejeden już wysiada za nadmiaru roboty,nie ma chętnych na przyszłość w rolnictwie bo w mieście żyje się teraz lepiej i lżej.A ludzie umierają na raka,tak to wygląda,jak nie wrócą do tradycyjnych upraw małych gospodarstw i skupu płodów,nic z tego nie będzie.Jest susza,a mieszczuchy słoiki będą jeść mirabelki i szczaw.

C
Credo
23 sierpnia, 13:45, rachmistrz:

A jak rachmistrz będzie fajny to go rolnik zaliczy na sianie. A nie przepraszam, rolniki to same PISior.

Co ty nie powiesz?porachuj sobie ile masz głupoty w głowie,wyjdzie ci na zdrowie.

r
rachmistrz

A jak rachmistrz będzie fajny to go rolnik zaliczy na sianie. A nie przepraszam, rolniki to same PISior.

G
Gość

Maja wszystkie dane w agencji głupole jedne

G
Gość

Niech się wezmą za tych co żyją z ugody nic nie robiąc cały rok w oczekiwaniu na dotację! Nie mówię tu o prawdziwych rolnikach którzy sieją, zbierają i zarabiają tylko o nieudacznikach życiowych którzy na tych łąkach nic nie są w stanie wypaść tylko sobie za darmowe pieniądze z UE!

A
Asd

U chłopa zejdzie z godziną, dojechać, wrócić, a przede wszystkim go zastać.. Za 37 brutto, no majątek 🤣

G
Gość

Urzędnicy będą mieli zapłacone a rolnikowi za swój czas poświęcony kto zapłaci??

G
Gość
2019-07-05T13:06:14 02:00, obywatel:

Trza porachować niewolników. Tak działa państwo totalitarne. Będzie zaglądać każdemu w każdą dziurę.

2019-07-05T13:29:43 02:00, babcia:

Co ty za głupoty piszesz..spisy były już laaata temu..za komuchow..prlu..ile ty masz lat ze bzdury klepiesz..nie wiesz--nie pisz..ty wiesz co znaczy PANSTWO TOTALITARNE??..głupek i zasraniec..

Opamiętaj się babciu bo bije od Ciebie katopisowskie miłosierdzie

s
szkoda czasu

Czyli cała książeczka do spisania w 1 gospodarstwie :(

b
babcia
2019-07-05T13:06:14 02:00, obywatel:

Trza porachować niewolników. Tak działa państwo totalitarne. Będzie zaglądać każdemu w każdą dziurę.

Co ty za głupoty piszesz..spisy były już laaata temu..za komuchow..prlu..ile ty masz lat ze bzdury klepiesz..nie wiesz--nie pisz..ty wiesz co znaczy PANSTWO TOTALITARNE??..głupek i zasraniec..

o
obywatel

Trza porachować niewolników. Tak działa państwo totalitarne. Będzie zaglądać każdemu w każdą dziurę.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3