Stawki pomocy dla rolników, którzy stracili na koronawirusie COVID-19. Termin naboru wniosków z PROW [2.09]

Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
pixabay.com/Didgeman
Udostępnij:
Znamy już termin przyjmowania wniosków o pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku kryzysu koronawirusowego. Publikujemy stawki wsparcia do zwierząt i roślin ozdobnych. ARiMR przygotowuje się do realizacji działania: "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19". Pomoc dla rolników związana z COVID-19 będzie wydzielona ze środków PROW 2014-2020.

Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. 28 sierpnia w życie weszło rozporządzenie dotyczące pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prezes ARiMR ogłosił termin naboru "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19". Wnioski będą przyjmowane od 9 do 30 września 2020 roku.

Nowe działanie będzie jednorazowym i nadzwyczajnym mechanizmem wsparcia, jest odpowiedzią na problemy związane z płynnością finansową rolników i zachowaniem ciągłości działalności rolniczej.

Wsparcie jest przeznaczone dla gospodarstw prowadzących produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19. Chodzi o

 • bydło mięsne,
 • krowy (mleko),
 • trzodę chlewną,
 • owce,
 • kozy,
 • drób rzeźny i nieśny
 • uprawę roślin ozdobnych.

Pomoc ma formę ryczałtu wypłacanego w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej i ma na celu częściową rekompensatę utraconego dochodu, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Na nowe działanie zostanie przeznaczone 273,4 mln euro.

Liczy się stan zwierząt i produkcji aktualny na 1 marca 2020.

Stawki pomocy dla rolników, którzy stracili na kryzysie spowodowanym koronawirusem

Do minium 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej
niż 24 miesiące stawka pomoc ywynosi:

 • 5100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 10 100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 16 200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 20 200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

2) min. 3 sztuk samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 2200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 3000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

3) min. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

 • 1800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 10 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 2800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 4400 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 5500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

4) min. 5 sztuk samic gatunku koza domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 5 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 1700 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 2700 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 3300 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

5) min. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej
21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. stawka pomocy wynosi:

 • 4500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż
 • 50 sztuk zwierząt,
 • 14 900 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 51 sztuk zwierząt i nie więcej niż
 • 200 sztuk zwierząt,
 • 23 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie więcej niż 200 sztuk zwierząt.

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - według stanu na dzień 1 marca 2020 r. wnioskujący prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 8600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej
 • niż 4000 sztuk zwierząt;
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4000 sztuk zwierząt.

3. W przypadku spełnienia warunku prowadzenia produkcji:
1) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 2200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 5000 sztuk zwierząt,
 • 10 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 9000 sztuk zwierząt,
 • 21 500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt;

2) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 4300 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
 • 15 100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt;

3) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk , stawka pomocy wynosi:

 • 8600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt.

4. Gdy wnioskujący w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych szklarniach ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2, stawka pomocy wynosi:

 • 1400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2
 • 4000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 500 m2 i nie większej niż 1000 m2
 • 7900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 1000 m2 i nie większej niż 2000 m2
 • 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 2000 m2 i nie większej niż 4000 m2
 • 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 4000 m2

Złóż wniosek o pomoc dla rolników związaną z COVID-19, przygotuj załączniki

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy:

 1. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika prowadzącego produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4;
 2. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych przez małżonka rolnika sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem produkcji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, prowadzonej przez małżonka;
 3. kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ile został nadany – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzących produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3, którym został nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny;
 4. dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji w 2020 r. – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzącego uprawę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
 5. kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki wydanej na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolnika lub jego małżonka będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, który prowadził co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej – uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych;
 6. kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;
 7. oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem zwierząt będących w posiadaniu małżonka lub produkcji prowadzonej przez małżonka.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Rządowa dopłata do węgla

Wideo

Materiał oryginalny: Stawki pomocy dla rolników, którzy stracili na koronawirusie COVID-19. Termin naboru wniosków z PROW [2.09] - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Strefa Agro
Dodaj ogłoszenie