Stawki pomocy dla rolników, którzy stracili na koronawirusie COVID-19. Termin naboru wniosków z PROW [2.09]

Agata Wodzień
Agata Wodzień
pixabay.com/Didgeman
Znamy już termin przyjmowania wniosków o pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku kryzysu koronawirusowego. Publikujemy stawki wsparcia do zwierząt i roślin ozdobnych. ARiMR przygotowuje się do realizacji działania: "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19". Pomoc dla rolników związana z COVID-19 będzie wydzielona ze środków PROW 2014-2020.

Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. 28 sierpnia w życie weszło rozporządzenie dotyczące pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prezes ARiMR ogłosił termin naboru "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19". Wnioski będą przyjmowane od 9 do 30 września 2020 roku.

Czytaj także

Nowe działanie będzie jednorazowym i nadzwyczajnym mechanizmem wsparcia, jest odpowiedzią na problemy związane z płynnością finansową rolników i zachowaniem ciągłości działalności rolniczej.

Wsparcie jest przeznaczone dla gospodarstw prowadzących produkcję w sektorach, które w największym stopniu zostały dotknięte skutkami COVID-19. Chodzi o

 • bydło mięsne,
 • krowy (mleko),
 • trzodę chlewną,
 • owce,
 • kozy,
 • drób rzeźny i nieśny
 • uprawę roślin ozdobnych.

Pomoc ma formę ryczałtu wypłacanego w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej i ma na celu częściową rekompensatę utraconego dochodu, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Na nowe działanie zostanie przeznaczone 273,4 mln euro.

Liczy się stan zwierząt i produkcji aktualny na 1 marca 2020.

Stawki pomocy dla rolników, którzy stracili na kryzysie spowodowanym koronawirusem

Do minium 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej
niż 24 miesiące stawka pomoc ywynosi:

 • 5100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 10 100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 16 200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 20 200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

2) min. 3 sztuk samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 2200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 3000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

3) min. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

 • 1800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 10 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 2800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 4400 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 5500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

Czytaj także

4) min. 5 sztuk samic gatunku koza domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, stawka pomocy wynosi:

 • 1000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 5 sztuk zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,
 • 1700 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,
 • 2700 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,
 • 3300 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

5) min. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i do dnia 15 lipca 2020 r. zgłosił oznakowanie co najmniej
21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada posiadacza tego zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 maja 2020 r. stawka pomocy wynosi:

 • 4500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż
 • 50 sztuk zwierząt,
 • 14 900 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie co najmniej 51 sztuk zwierząt i nie więcej niż
 • 200 sztuk zwierząt,
 • 23 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek zgłosił oznakowanie więcej niż 200 sztuk zwierząt.

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - według stanu na dzień 1 marca 2020 r. wnioskujący prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 8600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej
 • niż 4000 sztuk zwierząt;
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4000 sztuk zwierząt.

3. W przypadku spełnienia warunku prowadzenia produkcji:
1) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 2200 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 5000 sztuk zwierząt,
 • 10 800 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 9000 sztuk zwierząt,
 • 21 500 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9001 sztuk zwierząt i nie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt;

2) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, stawka pomocy wynosi:

 • 4300 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
 • 15 100 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt;

3) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk , stawka pomocy wynosi:

 • 8600 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk zwierząt i nie więcej niż 3000 sztuk zwierząt,
 • 30 000 zł – jeżeli rolnik lub jego małżonek prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3000 sztuk zwierząt.

Czytaj także

4. Gdy wnioskujący w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych szklarniach ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub tunelach foliowych ogrzewanych – o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2, stawka pomocy wynosi:

 • 1400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2
 • 4000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 500 m2 i nie większej niż 1000 m2
 • 7900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 1000 m2 i nie większej niż 2000 m2
 • 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 2000 m2 i nie większej niż 4000 m2
 • 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy większej niż 4000 m2

Złóż wniosek o pomoc dla rolników związaną z COVID-19, przygotuj załączniki

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę rolnika.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy:

 1. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika prowadzącego produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4;
 2. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu lub miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych przez małżonka rolnika sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem produkcji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 4, prowadzonej przez małżonka;
 3. kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o ile został nadany – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzących produkcję, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3, którym został nadany weterynaryjny numer identyfikacyjny;
 4. dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji w 2020 r. – w przypadku rolnika lub jego małżonka prowadzącego uprawę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;
 5. kopię deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki wydanej na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolnika lub jego małżonka będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalającym dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, który prowadził co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej – uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych;
 6. kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do tej ewidencji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;
 7. oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy – w przypadku rolnika ubiegającego się o pomoc z uwzględnieniem zwierząt będących w posiadaniu małżonka lub produkcji prowadzonej przez małżonka.

Kiedy zakaz chowu klatkowego kur w Polsce?

Wideo

Materiał oryginalny: Stawki pomocy dla rolników, którzy stracili na koronawirusie COVID-19. Termin naboru wniosków z PROW [2.09] - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3