Zmiany w dopłatach na rozwój usług rolniczych. Zakres w 2022 roku będzie poszerzony

OPRAC.:
Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
pixabay.com
Przy okazji dostosowywani przepisów do wydłużonego okresu realizacji PROW o 2 lata, ministerstwo rolnictwa chce wprowadzić kilka zmian w pomocy na Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych. Rodzaj świadczonych usług będzie poszerzony o usługi leśne. Pojawią się usługi związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych, technologiami cyfrowymi oraz w zakresie mycia i dezynfekcji maszyn czy budynków. Nabór wniosków na rozwój usług rolniczych jest przewidziany na kwiecień-maj 2022.

Pod koniec stycznia do opiniowania trafił Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

Jest to operacja w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który po przedłużeniu o 2 lata jest jeszcze realizowany.

Projektowane zmiany mają na celu umożliwienie ubiegania się o wsparcie szerszemu gronu potencjalnych beneficjentów jak i promowanie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem i leśnictwem obszarach wiejskich w gospodarstwach rolnych i leśnych.

Rozwój usług rolniczych z PROW w 2022 także leśnych

Rodzaj świadczonych usług będzie poszerzony o usługi leśne, w związku z czym zmianie ulega również nazwa typu operacji na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

W projekcie rozporządzenia czytamy, że o pomoc w ramach usług leśnych będzie mógł ubiegać się podmiot, który jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo prowadzi taką działalność gospodarczą co najmniej przez okres 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, tak jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o wsparcie na operacje w ramach dotychczasowych usług rolniczych.

Zmiana związana z potrzebami na tego rodzaju usługi i z potrzebami związanymi z zakupem nowych maszyn i urządzeń przez przedsiębiorców świadczących takie usługi na rynku. Wsparcie umożliwi poszerzenie grona potencjalnych beneficjentów i przyczyni się do zwiększenia przedsiębiorczości w tym zakresie, a jednocześnie zwiększy dostęp do takich usług.

Zmiany w PROW 2022. Pomoc na rozwój usług rolniczych

Nowe zakresy wsparcia o usługi związane z rolnictwem i leśnictwem, na które będzie można ubiegać się o wsparcie na podejmowanie, jak i na rozwijanie już wykonywanej działalności, przy jednoczesnym wyłączeniu warunku przyznania pomocy zobowiązującym do prowadzenia działalności usługowej co najmniej przez 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc będzie mogła być przyznana podmiotom na podejmowanie i wykonywanie działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie

 • zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
 • wykorzystania technologii cyfrowych w ramach Rolnictwa 4.0,
 • związanej z rolnictwem lub leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej, urządzeń maszyn i pojazdów rolniczych lub leśnych.

Resort rolnictwa zakłada, że taka zmiana przyczyni się do większej dostępności świadczenia usług w tych zakresach oraz wzmocnienia konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych na obszarach wiejskich przez zwiększenie katalogu potencjalnych beneficjentów, którzy będą kontynuować, albo dopiero podejmować w tych zakresach usługi związane z rolnictwem lub leśnictwem, a przez to większej dostępności do oferowanych usług skierowanych do rolników.

W związku z poszerzeniem rodzaju oraz zakresów wsparcia poszerza się również katalog kosztów kwalifikowalnych, co umożliwi realizację operacji pod kątem zakupu nowych maszyn, urządzeń, narzędzi w ramach poddziałania w celu wykorzystywania ich w obrębie gospodarstw rolnych w ramach świadczonych usług.

Nowe rodzaje działalności mogą liczyć na wsparcie z operacji PROW

W załączniku do zmienianego rozporządzenia dodaje się nowy rodzaj działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), który jest skierowany na usługi związane z leśnictwem, do których zastosowanie ma również spełnienie dotychczas obowiązującego warunku przyznania pomocy w ramach świadczenia usług rolniczych, a mianowicie 2-letniego okresu prowadzenia działalności przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, jak również dodaje się w załączniku poszczególne zakresy usług w ramach rodzajów działalności objętych wsparciem:

 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • Działalność związana z leśnictwem

W wyniku poszerzenia zakresów wsparcia w ramach świadczenia usług zarówno na podejmowanie działalności gospodarczej, jak i jej rozwijanie w ramach wykonywanej już działalności, dodaje się nowy załącznik z wymienionymi rodzajami działalności gospodarczej zgodnie z PKD, które odpowiadają poszczególnym zakresom wsparcia określonym w tym załączniku.

 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodne
 • Sprzątanie obiektów
 • Działalność związana z oprogramowaniem

W związku ze zwiększonym katalogiem zakresów wsparcia proponuje się także poszerzyć katalog kryteriów wyboru, według których dana operacja będzie oceniana.

Premiowane mogą być operacje realizowane w ramach świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych oraz w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w ramach Rolnictwa 4.0 w obszarze ograniczenia zużycia środków ochrony roślin, czy nowoczesnego zarządzania stadem zwierząt.

Dodatkowe punkty proponuje się przyznawać również za kwalifikacje czy doświadczenie adekwatne do realizowanej operacji. Obecne kryteria wyboru odnosiły się jedynie do wsparcia w zakresie dotychczasowych usług rolniczych, w związku z
proponowaną zmianą proponuje się poszerzyć katalog kryteriów wyboru w celu umożliwienia zdobywania punktów w ramach operacji objętych nowymi zakresami.

Kolejne proponowane zmiany z działaniu Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

 • W celu dostosowania zobowiązań umownych do nowego wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej proponuje się wprowadzenie rozwiązania polegającego na zobowiązaniu beneficjenta do zarejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpoczęcia jej wykonywania.
 • Przewiduje się też dostosowanie przepisów do proponowanej zmiany dotyczącej możliwości ubiegania się o pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach nowych zakresów wparcia, w zakresie miejsca realizacji operacji w przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy będących osobami fizycznymi na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach świadczenia usług związanych z rolnictwem i leśnictwem przez podanie miejsca zamieszkania.
 • Wprowadza się również zmiany mające na celu usunięcie błędnie rozumianego rozwiązania, jakim jest zobowiązanie do utrzymania przez okres 3 lat w okresie związania celem operacji tej samej wielkości przedsiębiorstwa poprzez doprecyzowanie przepisów w tym przedmiocie. Proponuje się uchylić przepis zmienianego rozporządzenia.

Rozporządzenie zapowiada przepisy przejściowe, z których będzie wynikało, że do przyznania pomocy w sprawach wszczętych i niezakończonych oraz wypłaty środków finansowych, które nie zostały wypłacone do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy, z wyłączeniem niektórych projektowanych przepisów zmieniających.

Do przyznania pomocy w ramach postępowań wszczętych i niezakończonych stosujemy dotychczasowe przepisy z wyłączeniem zmiany odnoszącej się do wydłużenia okresu programowania o 2 lata.

Dodatkowo należy zauważyć, że również wypłata pomocy finansowej w ramach poddziałania wymaga wprowadzenia rozwiązań, które przepisy należy stosować w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych wypłatą. W związku z tym, iż proponowane zmiany mogą pozytywnie wpłynąć na realizację operacji, które nie zostały zakończone wypłatą w zakresie wydłużenia okresu na zakończenie realizacji operacji oraz w zakresie osiągnięcia i utrzymania wielkości działalności gospodarczej, proponuje się, aby zaproponowane przepisy, miały również zastosowanie do tych postępowań, co do których nie zostały jeszcze wypłacone środki.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wydłużenie ostatecznej daty na zakończenie realizacji operacji, nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 r.

Świadczenie usług leśnych

Poszerzenie rodzaju typu operacji o świadczenie usług leśnych ma na celu umożliwienie uzyskania wsparcia na zakup nowych maszyn leśniczych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw postulatom Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej skierowanym do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Firmy świadczące usługi leśne (tzw. Zakłady Usług Leśnych ) dysponują w ogromnej mierze starymi, zużytymi maszynami. Zakup nowoczesnych urządzeń wpłynie na poprawę ochrony środowiska.

W związku z pojawiającymi się nowymi potrzebami na obszarach wiejskich w zakresie świadczenia różnego rodzaju usług, jak również większej dostępności do nich, proponuje się zatem rozszerzyć typ operacji o usługi leśne dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Inwestycje będą obejmować koszty związane z zakupem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do realizacji operacji w ramach świadczenia usług leśnych.

Ze względu na zwiększoną potrzebę wsparcia gospodarstw rolnych w kierunku precyzyjnego rolnictwa, w ramach przedmiotowego poddziałania świadczenie usług związanych z rolnictwem poszerza się o świadczenie usług w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0).

Premiowane będą operacje w następujących obszarach tematycznych:

 • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin,
 • zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
 • nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

Usługi w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w ramach Rolnictwa 4.0

W celu zwiększenia dostępu do usług dla rolnictwa w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych, beneficjentami będą mogły być podmioty, również z branży IT, mające doświadczenie w tym zakresie i rozwijające swoją działalność usługową na obszarach
wiejskich, jak również podejmujące taką działalność usługową po raz pierwszy.

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro- i małe przedsiębiorstwa, które będą realizowały przedmiotowe operacje na obszarach wiejskich. W ramach tego zakresu świadczenia usług związanych z rolnictwem nie będzie miał zastosowania 2-letni wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w celu realizacji jak największej liczby operacji.

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług związanych z rolnictwem w ramach wykorzystania technologii cyfrowych obejmowały m.in. koszty zakupu
stacji bazowych służących do przesyłu danych, np.

 • LoRaWan,
 • sensorów,
 • urządzeń i czujników do pomiaru wilgotności gleby, zasolenia gleby, temperatury, jakości powietrza, jakości wody,
 • urządzeń sterujących,
 • pedometrów i akcelerometrów,
 • dronów do inspekcji infrastruktury (np. ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów),
 • stacji meteo.

Ponadto w ramach operacji będzie można zakupić sprzęt komputerowy typu:

 • laptop,
 • tablet,
 • serwer,

jednak przy ustalaniu wysokości pomocy koszty takiego sprzętu uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Koszt kwalifikowalny będą mogły stanowić również gotowe rozwiązania wspomagające wdrażane technologie cyfrowe w ramach operacji, z tym że przy ustalaniu wysokości pomocy koszty te uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Kosztem kwalifikowalnym będzie również wdrożenie aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe wdrażane w ramach operacji, i w tym przypadku przy ustalaniu wysokości pomocy koszty w tym zakresie uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Z kolei w ramach tego zakresu wsparcia nie będzie się uwzględniać dofinansowania rozbudowy infrastruktury sieci 5G i sieci światłowodowej.

Mając na uwadze potrzebę zintensyfikowania realizacji operacji w zakresie świadczenia usług związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych oraz w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych proponuje się zwiększyć wysokość refundacji do 65% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia w celu zwiększenia zainteresowania realizacją tego typu inwestycji oraz biorąc pod uwagę wysokość kosztów przedmiotowych inwestycji.

Usługi mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal, urządzeń, maszyn i pojazdów

Wsparcie usług ma być poszerzone także o usługi w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych w celu zwiększenia dostępności do profesjonalnych usług świadczonych w ramach tej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Propozycję wsparcia w ramach tego typu usług wprowadza się w celu spełnienia norm środowiskowo-klimatycznych, co ma szczególne znaczenie w okresie stanu epidemiologicznego obowiązującego w kraju.

Z uwagi na to, jak wiele czynników wpływa na skuteczność przeprowadzenia dezynfekcji (właściwości chemiczne i fizyczne stosowanego środka dezynfekcyjnego, stężenie i czas działania preparatu, warunki wykonania dezynfekcji), w projektowanym rozporządzeniu poszerza się świadczenie usług o przedmiotowy zakres wsparcia. O pomoc będą mogli ubiegać się wnioskodawcy, którzy jako mikro- lub małe przedsiębiorstwa, podejmą albo już wykonują działalność gospodarczą w tym zakresie.

Kosztami kwalifikowalnymi będą mogły być koszty zakupu lub koszty związane z umową leasingu, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do realizacji operacji w przedmiotowym zakresie wsparcia.

Źródlo: Rządowe Centrum Legislacji.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

9 ulubionych miejsc kleszczy w ciele

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera