W piątek 14 września rozpoczął się pierwszy nabór wniosków o udzielenie pomocy rolnikom, którzy ponieśli największe straty z powodu suszy. Gospodarze mają sporo wątpliwości, staramy się je wyjaśnić.

NIEPRAWDĄ JEST, że "jeżeli mam produkcję roślinną oraz zwierzęcą, to nie mogę otrzymać pomocy tylko ze względu na straty w uprawach".

PRAWDĄ JEST, że pomoc będzie udzielana

  • poza formułą pomocy de minimis (pomoc publiczna), na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo
  • w ramach formuły pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 - w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej."

Rolnik może zdecydować, by brano pod uwagę tylko straty w uprawach, nawet jeśli ma w protokole ujętą także produkcję zwierzęcą. W takim wypadku o swojej decyzji powinien poinformować ARiMR, zaznaczając odpowiednie okienko w formularzu wniosku.

NIEPRAWDĄ JEST, że rolnik, który w niektórych uprawach ma straty wynoszące powyżej 70 proc., a w innych pomiędzy 30 a 70 proc., będzie musiał kilka razy chodzić do ARiMR, by złożyć wnioski.

PRAWDĄ jest "Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 70% danej uprawy i którzy złożyli wniosek o pomoc w związku z tymi szkodami zawierający niezbędne dane i załączniki, umożliwiające udzielenie również pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałymi na powierzchni uprawy, obejmującymi co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, aby uzyskać tę pomoc nie muszą ponownie składać wniosków o udzielenie pomocy, jeżeli ze złożonych wniosków o udzielenie pomocy wynika, w których uprawach powstały szkody, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy." Tak podaje ARiMR.

NIEPRAWDĄ JEST, że rolnik, który nie spełnił ustawowego obowiązku ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw, nie otrzyma pomocy po suszy.

PRAWDĄ jest, że "Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk".

Opr. na podst. pytań rolników oraz informacji zawartych na www.arimr.gov.pl

Zobacz też: