Zasady chowu świń na własny użytek 2024. Jakie obowiązki ma rolnik? Ministerstwo rolnictwa wyjaśnia aktualne zasady

Agata Wodzień-Nowak
Opracowanie:
Obniżone wymagania dotyczą chowu świń utrzymywanych w celu produkcji mięsa na własny użytek, czyli na mięso i wyroby dla swojej rodziny.
Obniżone wymagania dotyczą chowu świń utrzymywanych w celu produkcji mięsa na własny użytek, czyli na mięso i wyroby dla swojej rodziny. unsplash.com/Stefanie Poepken
Od ponad roku rolnik może podjąć się chowu świń na własny użytek z szeregiem uproszczeń, jakie wprowadziło ministerialne rozporządzenie. Nie oznacza to jednak, że nie obowiązują żadne wymogi. Obowiązujące zasady omawia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spis treści

Chów świń na własny użytek - co zmieniło się w 2024 r.?

Wraz z początkiem roku, od 1 stycznia 2024 zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych.

Co kryje się za dokumentem? Wprowadza m. in. możliwość wyodrębnienia w komputerowej bazie danych ARiMR modelu produkcji świń przeznaczonych wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Rolnik może taką świnię osobno oznaczyć.

Dlaczego zgłoszenie jest ważne? Informacja o siedzibach stad jest istotna z punktu widzenia kontroli wymagań w zakresie bioasekuracji prowadzonych przez jednostki Inspekcji Weterynaryjnej – wyjaśnia resort rolnictwa.

Obowiązuje także zmiana dotycząca badań mięsa w kierunku włośnicy. Także od początku 2024 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Jak wyjaśnia ministerstwo rolnictwa: od 1 stycznia 2024 r. nie będzie można już stosować metody trichinoskopowej do badania mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi w gospodarstwie oraz mięsa dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Uproszczenia w wymogach, ale tylko dla świń na mięso dla siebie

Obowiązują uproszczone zasady chowu świń, jeśli ich przeznaczeniem jest wykorzystanie na własne potrzeby rolnika. 9 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (1).

W przypadku takiego chowu tuczników lub maciory odstąpiono od szeregu wymogów. Jakie pozostały? Obowiązki w chowie na swój użytek omawia Dariusz Mamiński, radca z Wydziału Prasowego MRiRW.

Kto może utrzymywać świnie na własny użytek?

Na początek przedstawiciel resortu rolnictwa wyjaśnia, że rozporządzenie wprowadza zmiany polegające na zróżnicowaniu wymagań dla gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny.

Rozporządzenie jest nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (2) i odnosi się ono do posiadaczy świń.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt(3) posiadacz zwierzęcia oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej władającą zwierzęciem, również tymczasowo.

Obowiązki w chowie świń na własne potrzeby

Odnosząc się do obowiązków dla posiadaczy świń, departament informuje, że rozporządzenie (2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, utrzymało w stosunku do utrzymujących świnie na własny użytek część wymagań dotyczących wszystkich posiadaczy świń tj.

obowiązki w zakresie:

 • utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;
 • zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
 • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywania tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego;
 • karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
 • używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonych wyłącznie do wykonywania tych czynności

oraz zakazy w zakresie:

 • karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów wymienionych w ust. 7 części II załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (4), chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
 • wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i obszarów objętych ograniczeniami III, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Ponadto należy spełnić wymagania wynikające z następujących aktów prawnych:

– rozporządzenia (5) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej określającego wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu świń w tym wymagania,

 • dla pomieszczeń, ich wyposażenia i sprzętu;
 • pojenia i żywienia;
 • minimalne warunki utrzymywania świń;

- ustawy (6) z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności m.in. w zakresie uzyskania (w biurze powiatowym ARiMR) numeru identyfikacyjnego posiadacza zwierzęcia gospodarskiego;
-ustawy (7) ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w zakresie oznakowania świni i zgłaszania tego faktu do Agencji Restrukturyzacji i Rejestracji Zwierząt;
- w przypadku uboju na użytek własny - krajowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego (8).

Jednocześnie, do przeprowadzania uboju poza rzeźnią dla celów własnej konsumpcji domowej, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/20099, tj. uboju zwierząt innych niż drób króliki i zające, przez ich właściciela lub osobę działającą na jego odpowiedzialność i pod jego nadzorem, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji – art. 7 ust. 1 rozporządzenia 1099/2009, zgodnie z którym uśmiercanie i działania związane z uśmiercaniem przeprowadzane są wyłącznie przez osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji, aby wykonywać te czynności, nie powodując u zwierząt jakiegokolwiek niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia.

Podstawa prawna:

 • (1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 866);
 • (2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1485, z późn. zm.);
 • (3) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn. zm.);
 • (4) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 131 z 16.04.2021, str. 137, z późn. zm.);
 • (5) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344);
 • (6) ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542 oraz z 2022 r. poz. 1570);
 • (7) ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. 2022 poz. 2727, z późn. zm.);
 • (8) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2016 r. poz. 885 oraz z 2022 r. poz. 1896);
 • (9) rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1).
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Ubezpieczenie maszyn rolniczych. Kiedy jest obowiązkowe?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na strefaagro.pl Strefa Agro