reklama

Ziemia rolna. Do 1 ha łatwiej ją kupić, pomogły zmiany w ustawie. Porady ekspertów

Lucyna Talaśka-Klich
Lucyna Talaśka-Klich
Zaktualizowano 
Dyżur w redakcji, dotyczący obrotu ziemią rolną, pełnili pracownicy bydgoskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: Marianna Marczak-Mańkowska i Adam Niedbalski
Dyżur w redakcji, dotyczący obrotu ziemią rolną, pełnili pracownicy bydgoskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: Marianna Marczak-Mańkowska i Adam Niedbalski Fot. Lucyna Talaśka-Klich
27 czerwca br. dyżur w redakcji dotyczący obrotu ziemią rolną pełnili pracownicy bydgoskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: Marianna Marczak-Mańkowska i Adam Niedbalski.

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie, czy nie będąc rolnikiem będę mógł nabyć działki o łącznej powierzchni 37 a stanowiące jeden teren o szerokości około 37 m i długości 100 m. Powierzchnie poszczególnych działek to około 19, 13 oraz 5 arów.

Odpowiedź: Przepisów ustawy ukur (o kształtowaniu ustroju rolnego - przyp.red.) nie stosuje się do nieruchomości rolnych poniżej 0,3 ha – nabywać takie nieruchomości może każdy bez zgody Dyrektora Generalnego KOWR. Znaczenie ma jednak powierzchnia całej nieruchomości rolnej, a nie tylko konkretnej działki geodezyjnej.

Pytanie2: Chcemy kupić siedlisko na wsi i skorzystać ze zmiany ustawy. Mamy upatrzony domek na wsi, to pozostałości po byłym gospodarstwie. Łącznie zostało 1,10 ha, ale to także powierzchnia pod budynkami (oprócz mieszkalnego jest była stodoła i budynek inwentarski). Czy to się wszystko liczy razem, czy ziemię rolną osobno? Nie jesteśmy rolnikami.

Odpowiedź: Nieruchomość rolna zabudowana dawnym siedliskiem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,10 ha podlega przepisom ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (ukur) i wymaga zgody Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie. Istotna jest tu cała powierzchnia nieruchomości rolnej – nie odliczamy powierzchni pod zabudowaniami.

W tym wypadku, kiedy nabywcą jest nierolnik, zgodnie z ustawą z wnioskiem zobowiązany jest wystąpić zbywca nieruchomości rolnej jeżeli:
1) wykaże on, że nie było możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej rolnikowi indywidualnemu, chyba że nabycie tej nieruchomości ma nastąpić na podstawie innej niż sprzedaż czynności prawnej (w składanym do KOWR wniosku zbywca nieruchomości rolnej oświadcza, że z uwagi na określone okoliczności nie było możliwości sprzedaży tej nieruchomości rolnikowi indywidualnemu oraz przedkłada dowody potwierdzające powyższe oświadczenie. Zbywca może m.in. podać w jaki sposób i przez jaki okres informacja o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości rolnej była podana do publicznej wiadomości załączając stosowne dokumenty. Stosowne ogłoszenie może zostać opublikowane np. na portalu internetowym dotyczącym nieruchomości, w prasie, w części zawierającej takie ogłoszenia.)

2)   nabywca nieruchomości rolnej zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej ( pod pojęciem „prowadzenia działalności rolniczej” należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej).
 
3)   w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych (wystarczające będzie złożenie przez nabywcę oświadczenia o powierzchni wszystkich nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem oraz dzierżawcą.

Wniosek tego rodzaju może złożyć każdy właściciel (wszyscy współwłaściciele) nieruchomości rolnej.
Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.
Niemniej jednak, poza elementami podania określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, wniosek winien zawierać:
1) oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
2) oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
3) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.

Do wniosku dołącza się:
1) wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej,
2) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
3) zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych dla uzyskania zgody,
5) oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o:
a) braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,
b) ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.
Do wniosku należy także dołączyć:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej - w wysokości 10 zł wniesionej na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045, oraz
2) stosownie:
• pełnomocnictwo (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
• dokument poświadczający prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa),
• wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna),
• uchwałę Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w przypadku, gdy wymagana jest ona do zbycia nieruchomości.
Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku – infolinia KOWR OT Bydgoszcz pod numerem 052/ 52 50 880.
Wzory wniosków dostępne na stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce „Zgody na nabycie nieruchomości rolnych”.

Pytanie 3: Jestem rolnikiem i chcę sprzedać resztki z mojego gospodarstwa. Mam do zbycia 1,8 ha w jednym kawałku, który kupujący chcą podzielić na dwie działki. Oni nie są gospodarzami. To dwie rodziny z miasta, które chcą na własny koszt podzielić działki. Czy mogą kupić ziemię w jednym kawałku? Jeśli wpiszą do aktu notarialnego udziały po około 50 proc., to każdy będzie miał poniżej hektara. Czy tak można zrobić?

Odpowiedź: Można nabyć nieruchomość rolną o pow. 1,8 ha na współwłasność np. przez dwa małżeństwa; istotą jest aby nabywcy zadeklarowali w formie oświadczenia rolniczy sposób wykorzystania nabywanej nieruchomości rolnej - jeśli nie są oni rolnikami, to w tym wypadku z wnioskami (dla każdego z nabywających małżeństw osobno) o zgodę do DG KOWR występuje zbywca (właściciel) postępując w sposób opisany w odpowiedzi w pkt. 2.

Pytanie 4: Jeśli kupię 0,89 ha ziemi rolnej, to czy będę musiał poinformować o tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa? Nie mam nic wspólnego z rolnictwem.

Odpowiedź: - W przypadku nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni od 0,3 ha do 0,99 ha na podstawie znowelizowanej ustawy ukur nie jest wymagana zgoda Dyrektora Generalnego KOWR w formie decyzji administracyjnej. Niemniej nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni np. 0,89 ha przez osobę nie będącą rolnikiem, poprzedzi sporządzenie przez notariusza umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości pod warunkiem zawieszającym, że KOWR nie skorzysta z przysługującego mu zgodnie z ustawą prawa pierwokupu nieruchomości rolnej. KOWR ma 1 miesiąc licząc od dnia wpływu do Oddziału ww. warunkowej umowy sprzedaży na zajęcie stanowiska czy korzysta z prawa pierwokupu czy odstępuje.

Pytanie 5: Nie jestem rolnikiem, a korzystając ze zmiany ustawy chciałbym kupić sąsiednie dwie działki, które łącznie liczą 1,07 ha, ale w tym jest pas z rowem melioracyjnym. Przy tym rowie nie da rady ziemi uprawiać, a ja chciałbym na tych działkach zrobić ogród. Czy obecny właściciel może geodezyjnie wyłączyć z jednej działki pas gruntów z tym rowem, bo wtedy łącznie byłoby poniżej 1 ha. Czy to jest możliwe?

Odpowiedź: Nie ma przeciwskazań aby właściciel nieruchomości rolnej o pow. 1,07 ha zlecił dokonanie podziału geodezyjnego na skutek czego powstaną 2-e nieruchomości rolne poniżej 1 ha każda. Wówczas, tj. w przypadku nabycia 1 z wydzielonych działek o powierzchni poniżej 1 ha, nie trzeba będzie występować o zgodę DK KOWR, ale nabycie nieruchomości rolnej o pow. od 0,3 ha do 0,99 ha podlegać będzie prawu pierwokupu przez KOWR.

Pytanie 6: Jestem rolnikiem z powiatu inowrocławskiego (gm. Kruszwica) i chciałbym się dowiedzieć, czy w mojej okolicy, w najbliższym czasie, będą przetargi na dzierżawę państwowej ziemi?

Odpowiedź: W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Bydgoszczy wszystkie nieruchomości rolne z gminy Kruszwica są zagospodarowane. Natomiast jesienią 2019 r. w gminie Gniewkowo zostaną przejęte grunty o powierzchni około 65 ha, które będą przeznaczone do dzierżawy. W tej sprawie można kontaktować się z pracownikiem Sekcji Zamiejscowej w Lubostroniu p. Januszem Grabkiem tel. 502 637 354.

Pytanie 7: Chcę kupić ziemię od rolnika – ziemię rolną, której jest łącznie prawie hektar. Zamierzam przeprowadzić się na wieś, uprawiać warzywa, założyć przydomowy sad, ale na razie tą działką nie będę się zajmował, nie będę jej uprawiał. Czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może mnie ukarać za to, że ziemia będzie przez rok, może dwa lata, leżała odłogiem?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 8a ukur KOWR sprawuje nadzór nad spełnieniem zobowiązania m.in. z art. 2a ust. 4 pkt 1 lit. b w zakresie obowiązku nabywcy do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości – dotyczy to nieruchomości gdzie wymagane było uzyskanie zgody na nabycie przez DG KOWR w formie decyzji administracyjnej. W przypadku nabycia nieruchomości „której łącznie jest prawie hektar” nie będzie tu wymagane uzyskanie zgody DG w formie decyzji administracyjnej (zastosowanie będzie miał pierwokup KOWR), w związku z czym KOWR nie będzie kontrolował czy nabywca prowadzi na nieruchomości działalność rolniczą.

Jeśli jednak nabycie nieruchomości rolnej wymagałoby uzyskania zgody DG KOWR w formie decyzji administracyjnej (powierzchnia od 1 ha), to nabywca powinien mieć świadomość, że w związku ze złożonym oświadczeniem zobowiązał się do rolniczego wykorzystania nabywanej nieruchomości i m.in. pod takim warunkiem uzyskał zgodę w formie decyzji DG KOWR, Wydawane decyzje administracyjne podlegają kontroli realizowanej przez Oddziały Terenowe KOWR. Zgodnie z art. 9 ust. 3 jeśli nabywca nie podjął prowadzenia działalności rolniczej na nieruchomości (- zobowiązanie z art. 2 a ust. 4 pkt. 1 lit. b) to KOWR może wystąpić do sądu o nabycie tej nieruchomości przez KOWR za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej określonej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Pytanie 8: Czy dzierżawca ma szansę na wykup dzierżawionej ziemi? Kiedyś tak było, że dzierżawca miał pierwszeństwo w zakupie. Czy KOWR będzie sprzedawał grunty?

Odpowiedź: - W związku ze wstrzymaniem sprzedaży do 30.04.2021 r. (ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) możliwa jest sprzedaż na podstawie przysługującego prawa pierwszeństwa na rzecz Dzierżawcy nieruchomości do 2 ha. Natomiast w uzasadnionych przypadkach względami społeczno-gospodarczymi (np. prowadzenie produkcji ekologicznej lub innowacyjnej produkcji rolnej, prowadzenie produkcji zwierzęcej lub jej intensyfikacja) możliwa jest sprzedaż nieruchomości rolnych po uzyskaniu uprzednio zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pytanie 9: Mam już jedną działkę rolną o pow. 0,37 ha (kupioną dawno temu), a chciałbym kupić jeszcze jedną o pow. 0,99 ha. Czy mogę, jeśli mam już jedną? Czy to się sumuje, czy każdy kto nie jest rolnikiem może kupić dowolną liczbę działek rolnych poniżej 1 ha?

Odpowiedź: - Osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym zgodnie z definicją zawarta w art. 6 ust .1 ukur może nabywać nieruchomości rolne - ustawa nie nakłada ograniczeń ilościowych w tym względzie, jednak nabycie będzie wymagało uzyskania zgody Dyrektora generalnego KOWR. W sytuacji, gdy nabywający ma 0,37 ha i zamierza nabyć 0,99 ha przekroczy 1 ha i tym samym utworzy gospodarstwo rolne – składając wniosek należy ustalić, która strona w tej sytuacji jest uprawniona do złożenia wniosku (czy zbywca, czy też nabywca jeśli posiada kwalifikacje – to składa wniosek w celu tworzenia gospodarstwa rolnego, a jeśli nie ma kwalifikacji ale otrzymał decyzję na młodego rolnika to składa wniosek na powiększenie gospodarstwa rolnego).

Nabycie nieruchomości rolnej, za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, w trybie decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne może nastąpić, jeżeli:
1) posiada ona kwalifikacje rolnicze (w przypadku, jeśli osoba fizyczna nie posiada wykształcenia rolniczego zasadniczego zawodowego, zasadniczego branżowego, średniego, średniego branżowego lub wyższego – oprócz posiadanego dyplomu szkoły nabywca musi potwierdzić określony staż pracy w rolnictwie. Nabywca nieruchomości rolnej dołącza do wniosku oryginały/odpisy, potwierdzone kopie dyplomów potwierdzających ukończenie określonej szkoły oraz w razie potrzeby również dokumenty potwierdzające staż pracy.)
2) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej (nabywca nieruchomości rolnej w składanym do KOWR wniosku zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej. Pod pojęciem „prowadzenia działalności rolniczej” należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.)
3) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. (nabywca we wniosku zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. Wniosek tego rodzaju może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje rolnicze i zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne.)
Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.

Niemniej jednak, poza elementami podania określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, wniosek winien zawierać:
a) oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
b) oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
c) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.
Do wniosku dołącza się:
1) wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej,
2) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
3) zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych dla uzyskania zgody,
5) oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy.
Do wniosku należy także dołączyć:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej - w wysokości 10 zł wniesionej na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045, oraz
2) stosownie:
• pełnomocnictwo (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
• dokument poświadczający prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa),
• wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna),
• uchwałę Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w przypadku, gdy wymagana jest ona do zbycia nieruchomości.

Nabycie nieruchomości rolnej, za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR, w trybie decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne może nastąpić, jeżeli:
1) przyznano jej pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
2) nabycie nieruchomości rolnej będzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
3) zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej,
4) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego,
5) w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.
Ad. 1 i 2) Nabywca nieruchomości rolnej załącza do składanego do KOWR wniosku dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w pkt. 1 i 2, w tym np.: decyzję potwierdzającą przyznanie pomocy, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ad. 3) Nabywca nieruchomości rolnej w składanym do KOWR wniosku zobowiązuje się do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej. Pod pojęciem „prowadzenia działalności rolniczej” należy rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Ad. 4) Nabywca we wniosku zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rolnego.
Ad. 5) Wystarczające będzie złożenie przez nabywcę oświadczenia o powierzchni wszystkich nieruchomości rolnych, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem oraz dzierżawcą.
Wniosek tego rodzaju może złożyć wyłącznie osoba fizyczna zamierzając powiększyć gospodarstwo rolne, której przyznano pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a nabycie nieruchomości rolnej jest zgodne z warunkami przyznanej pomocy.
Złożenie wniosku
Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku.
Niemniej jednak, poza elementami podania określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, wniosek winien zawierać:
a) oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
b) oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków,
c) uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.
Do wniosku dołącza się:
1) wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej,
2) odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych,
3) zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych dla uzyskania zgody,
5) oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy.
Do wniosku należy także dołączyć:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej - w wysokości 10 zł wniesionej na rachunek: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045, oraz
2) stosownie:
• pełnomocnictwo (wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
• dokument poświadczający prawo do reprezentacji (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba małoletnia; zgodnie z art. 33 kpa),
• wypis z KRS lub stosowny dokument potwierdzający status osoby prawnej niezarejestrowanej na terytorium Polski (wyłącznie w przypadku, gdy stroną jest osoba prawna),
• uchwałę Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w przypadku, gdy wymagana jest ona do zbycia nieruchomości.

Pytanie 10: Moja mama chciała kupić działkę rolną o pow. 0,4 ha. Czy zgodnie z nowymi przepisami prawnymi może dokonać transakcji nie będąc rolnikiem, czy będzie mogła mi /córce/ ją darować przed upływem pięciu lat? Nadmieniam że ja też nie jestem rolnikiem.

Odpowiedź: Może dojść do takiej transakcji, tylko to będzie umowa warunkowa i KOWR będzie miał prawo pierwokupu. Pani mama może darować córce nieruchomość przed upływem 5 lat.

Pytanie 11:- Czy mogę sprzedać działkę rolną na terenie miasta , pow. 1,10 ha jest to jedna działka (Ps + Ł). W studium w 1/3 pod zabudowę! Działka w granicy miasta (zachodniopomorskie).(…) Działka przy drodze publicznej idealna pod zabudowę jak w Studium! Obecnie nie jest wykorzystywana, tylko koń się pasie przez lata!

Odpowiedź: - Jeżeli chodzi o grunt powyżej 1 ha, to nie ma żadnego znaczenia czy w mieście czy na wsi. Nabywca takiej nieruchomości musi spełnić warunki Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, albo być rolnikiem indywidualnym, albo mieć zgodę KOWR. I ten nabywca przez 5 lat nie będzie mógł zbyć, ani oddać w posiadanie i musi prowadzić osobiście gospodarstwo rolne w skład którego weszła ta nieruchomość.

Dobrostan zwierząt. Co już wiadomo o tej pomocy dla rolników?

Wideo

Materiał oryginalny: Ziemia rolna. Do 1 ha łatwiej ją kupić, pomogły zmiany w ustawie. Porady ekspertów - Gazeta Pomorska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3